Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Новоміська громада» (код ЄДРПОУ: 04371147) був реорганізований і увійшов до складу Добромильської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Новоміська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Добромильської громади

Звіт директора школи

Звіт директора

ЗСШ І – ІІІ ст. с. Нове Місто

Баціц М.М.

Протягом навчального року педагогічний колектив школи працював над завданнями:

 • Забезпечення рівного доступу до якісної та ефективної освіти всім дітям - через виконання державних стандартів освіти, розвиток традиційних форм і методів управлінської діяльності, методичної роботи з педагогічними кадрами, оновлення їх змісту на основі особистісно- орієнтованої педагогіки, шляхом створення кожному учневі умов для активної творчої діяльності; залучення вчителів школи до участі в семінарах, педрадах, науково-практичних конференціях з питань освіти учнівської молоді; впровадження сучасних новітніх методик виховання і формування різнобічно розвиненої гармонійної особистості як учня так і вчителя. Зміни акцентів навчально-виховного процесу, що орієнтував би не тільки на творче засвоєння учнями базових знань, а й на вироблення в них вмінь, навичок і бажання вчитися, оволодівати новою інформацією протягом всього життя, через вивчення англійської, німецької, української мов, математики, основ правознавства як пріоритетних предметів, через формування в процесі навчання і виховання людини здатної успішно функціонувати в умовах постійних змін, високого рівня культури і поведінки.
 • Підтримка та соціальний захист вчителя, вихователя, формування в суспільстві позитивного образу сучасної школи - через забезпечення школи новітніми засобами навчання, зміцнення навчально-матеріальної бази, створення якісних безпечних умов праці та відпочинку педпрацівників, підвищення їх фахового рівня та професійного росту, вдосконалення системи стимулювання інноваційної педагогічної діяльності, через надання науково-методичному супроводу навчально-виховного процесу чіткості, конкретності.
 • Зміцнення навчально-матеріальної бази школи – через забезпечення сучасними засобами навчання та виховання, завершення комп'ютеризації школи, раціональне використання "Internet", впровадження програми "Енергозбереження" та програми інвестиційного розвитку, інформатизації школи.
 • Підтримка та зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу - через скорочення рівня захворюваності дітей, учнів, педагогів, покращення фізкультурно – оздоровчої роботи, фізичної культури, формування навиків здорового способу життя, покращення санітарно-гігієнічних умов праці педагогів та утримання учнів в школі, якісне їх медичне обслуговування, забезпечення ефективної психологічної корекції та оптимізації навчально-виховного процесу, проведення комплексної оцінки стану здоров'я всіх учасників навчально – виховного процесу, створення безпечних умов навчання і праці.
 • Підвищення ефективності управління та належного фінансового забезпечення - через збільшення обсягів фінансування освіти, зарплати педагогічних працівників згідно державних програм, розвиток фінансування із різноманітних позабюджетних джерел, створення ефективної системи управління навчально-виховним процесом із запровадженням сучасних інноваційних технологій залучення громади до прийняття управлінських рішень, забезпечення чіткого розмежування функцій і повноважень у діючій управлінській вертикалі - відділ освіти — керівник закладу освіти - заступники директора школи - вчитель, впровадження в їх роботу елементів сучасного менеджменту, ефективне і раціональне використання наявних бюджетних коштів, оптимізація мережі класів.
 • Забезпечення цілісної системи — через удосконалення системи виховання учнів шляхом планування на діагностичній основі, покращення педагогічної аналітичної діяльності з метою виховання духовного, самодостатнього, вільного, творчого громадянина України, впровадження в роботу школи принципів дитиноцентризму на основі їх побудови всієї виховної діяльності, ставлення педагогів та батьків до дітей.
 • Участь у впровадженні системи зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників школи — проведення роз'яснювальної роботи серед учнів та батьків про значення зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів, як поступу державної політики у реформуванні вищої школи. Всі педагогічні завдання будуть вирішуватися конкретно, чітко із забезпеченням результативності з кожного напрямку під гаслом: 'Творімо заклад освіти сучасний, орієнтований на випереджувальний результат!"
 • Забезпечення впровадження вимог державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та держаних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
 • Заходи щодо забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти.

Педагогічний колектив школи протягом 2016 – 2017 навчального року продовжував роботу з реалізації національної програми "Освіта", національної програми "Діти України", інших державних програм і концепцій освітньої області, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про мови", а також керівних законодавчих актів і інструктивно-методичних документів.. У минулому навчальному році школа мала 3 ступені: Початкова - 4 класи Основна – 5 класів, Старша - 2 класи.

Таким чином, в  школі навчалося 149 учнів, середня наповнюваність класів становить 14 уч/клас.

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається в основному у зв'язку з переїздом родини до іншого місця проживання .

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів:

 • щоденний контроль за відвідуванням занять;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками;

Кожний класний керівник веде облік відсутності учнів свого класу в класному журналі, збираються документи про причини відсутності кожного учня (довідки з лікарні про хворобу (копії), заяви батьків тощо).

10 учнів закінчили III ступінь школи в поточному році. Всі випускники здали ДПА проведеної у формі ЗНО.

 

 • Створення умов для варіативності навчання і вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

 

 • Кадрове забезпечення:

Педагогічний колектив школи нараховує 33 чол. З них:

 • старших вчителів - 13
 • вчителів вищої категорії - 20
 • вчителів І категорії - 6
 • вчителів II категорії - 2
 • спеціаліст – 3
 • молодший спеціаліст – 2

 

 • Підсумки методичної роботи, роботи з кадрами.

У 2016 – 2017  навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України ''Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 66 від 04.09.2014 р. "Про організацію методичної роботи в 2016 - 2017 навчальному році." Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми "Реалізація здібностей,схильностей, уподобань кожної дитини шляхом індивідуально-особистісного підходу під час організації навчально-виховного процесу "та виконання таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ОМО учителів - предметників, класних керівників, проведення методичних предметних тижнів;
 • підвищення рівня профілактично – консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, врахування соціальних запитів та особистої зацікавленості учнів, батьків, педагогів;
 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
 • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров'я учнів;
 • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
 • підвищення іміджу навчального закладу;
 • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;
 • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

На початку року була створена методична рада школи на чолі з директором М.Баціц. До її складу увійшли заступники директора Полюга Л.В., Гиз О.Я. та голови методичних об'єднань Мисько Л.В., Ільчишин Ж.М., Савка С.В., Лопушанська С.Т., Гуменчик Н.Б., Комнатовська Н.В., Мачишин Т.М. Методична рада спрямувала свою роботу на розвиток інтересу до роботи у кожного члена колективу.

Методична рада школи проводила засідання з питань:

 • аналіз роботи шкільного колективу за минулий рік;
 • затвердження робочого плану на 2016 – 2017 н.р.;
 • удосконалення та пошук нових активізуючих форм ведення уроку;
 • здійснення індивідуального підходу через удосконалення творчої співпраці до учнів під час навчання та виховання;
 • підготовка та проведення предметних олімпіад;
 • залучення учнівської молоді до конкурсів;
 • аналіз роботи з обдарованими дітьми.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільного семінару, інших методичних заходів. На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали ППД з досвіду роботи вчителів школи.

Протягом 2016 – 2017 навчального року працювало  17 окружних  методичних об'єднань. Робота  методичних об'єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об'єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково - методичні питання. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальношкільних та районних місячників, декад, тижнів.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників.

У 2016 – 2017 навчальному році ефективною була робота методичних об'єднань вчителів української мови та літератури, світової літератури, вчителів математики та фізики, історії та географії, інформатики, предметів естетичного циклу.

У результаті роботи підвищилася якість підготовки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, підвищився інтерес до самоосвіти, виявлялися і пропагувалися інновації при вивченні окремих тем. Уроки стали більш насиченими елементами творчості, посилилася їхня практична спрямованість: більш гнучкою, рухомою стала структура уроку. Чітка система уроків забезпечила прискорене, послідовне впровадження в практику роботи вчителів передового досвіду та інтерактивних технологій, впровадження в освітню практику інформаційно-комунікативних технологій навчання.

Відповідно до плану роботи школи у грудні 2016 р. проводилися директорські контрольні роботи. Контрольні роботи проводилися згідно складеного графіку.

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської обласної ради та відділу освіти  «Про проведення в навчальних закладах району І та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016 – 2017  н. р.»  відповідно до графіка, у жовтні – грудні 2016 року були проведені І та II етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Звіти про проведення 1 етапу олімпіад, заявки на участь команд у II етапі були подані предметними методоб'єднаннями вчасно, відповідно до вимог, у визначені наказом терміни, загалом учні школи здобули 23 призових місць, учениця 8 класу здобула ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з християнської етики.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, загальнорайоних і обласних семінарах, навчання на курсах, а також в рамках атестації:

23– педагогів продовжують проходити курси підвищення кваліфікації за кредитно - модульною системою;

2 педагогічних працівників атестовано. З них  1 – присвоєно звання «Старший учитель;», 2- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

В ході атестації було проведено Місячник педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами.

Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях ОМО, творчими доробками вчителів.

 

2.3. Результативність виховної роботи.

Виховна робота в школі була сконцентрована в основному навколо місії школи

«Формувати здорову, висококультурну, всебічно розвинену, духовно багату, ерудовану особистість яка займає активну громадянську позицію, шанує національні звичаї та обряди».

Реалізуючи виховні завдання,поставлені у відповідних державних документах, педколектив школи продовжував свою роботу над вихованням національної свідомості,активної громадської позиції, формування комунікативних навичок уміння жити в спільноті,розуміти і поважати себе та інших. Для вирішення поставлених завдань проводились наступні заходи:

 • Проведено перший урок на тему: «Україна-єдина країна»
 • У плані активізації роботи щодо попередження дитячого дорожнього - транспортного травматизму було проведено місячник безпеки дорожнього руху.

Вчителями української мови з учнями написано диктанти на відповідну тематику 5 проведено виховні тематичні години в усіх класах , конкурс малюнків.

 • До дня працівника освіти учнями 11 – того класу (кер. Мисько Л.В.) було підготовлено та проведено святковий концерт.

З метою популяризації творчої спадщини Т. Шевченка, утвердження його духовних заповідей . активізації виховної та патріотичної роботи учні школи приймали участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості

« Об'єднаймося ж, брати мої»

З метою виявлення і підтримки обдарованих учнів створено банк даних, проводилось вивчення системи роботи класних керівників і керівників гуртків із талановитими та обдарованими учнями школи.

Національне виховання є важливою складовою виховного процесу в школі. З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу в школі проведено низку заходів :

 • «Квітковий вернісаж» 1-11 класи (Качмар О. В., Цицик О. А.)
 • «Осінній бал» 8 –11( учнівське самоврядування)
 • «Андріївські вечорниці» 9 - 10 кл.(Ільчишин Ж.М., Мисько Л.В.)
 • «Свято Миколая» 1 кл. (Гриц Л.В.)
 • «Новорічний бал» 8 - 11кл.(учн. самоврядування.)
 •  «Суд над ворогами здоров’я» 10 кл. (кер. Савка С. В.)
 • « Прощання з букварем» 1 кл. ( кер. Гриц Л.В.)

Одним із завдань виховної роботи школи є виховання правової культури , поваги до законів України , державної символіки , спонукання учнів до протидії проявам аморальності , правопорушенням .3 метою правового виховання у школі двічі в семестр проводяться засідання Ради профілактики На першому засіданні був затверджений план роботи ШРПП та заходів попередження злочинності і правопорушень. Проведена відповідна робота з сім'ями , діти яких порушують дисципліну та пропускають навчальні заняття, бесіди з учнями ,які стоять на обліку. На базі школи працюють різноманітні гуртки, у яких діти з задоволенням займаються по інтересах та є активними учасниками різноманітних районних та шкільних заходів .

До усіх визначних дат у шкільній бібліотеці було організовано виставку книг ..

З метою формування здорового способу життя , підвищення соціальної активності і зміцнення здоров'я школярів у школі проведено спортивне свято «Козацькі забави» (вч. Ситик В. В.), змагання «Джура» (вч. Рибак М. С.) та «Олімпійське лелеченя» (кер. Ситик В. В.) . Учні школи стали переможцями: в обласному конкурсі на краще шкільне лісництво. З метою поглиблення знань з історії рідного краю було проведено ряд екскурсій:

 • До замку Гербуртів,
 • На Саліну,
 • У Лаврівський монастир,
 • У Билицьку капличку.
 • м. Львів
 • с. Нагуєвичі
 • Золота Підкова

Проведені бесіди з техніки безпеки під час екскурсій, у побуті, на воді, під час грози на вулиці.

 

Виходячи із результатів навчально-виховного процесу у 2015 – 2016 навчальному році у 2016 – 2017 н.р. школа надалі буде працювати над реалізацією таких основних проблем:

 • Створення оптимальних умов для всебічного розвитку школяра.
 • Формування освіченої творчої, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості.
 • Збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я учня.
 • Створення умов для розвитку та самореалізації учиів шляхом:
 • дотримання принципів пізнання та самопізнання як основи творення і самотворення особистості;
 • впровадження нових педагогічних технологій, які дають учням можливість реалізувати себе в навчальній діяльності.
 • Реалізація взаємозв'язків і взаємовпливів: учитель-учень-родина.
 • Створення соціально-психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах.
 • Підготовка вчителя до професійної діяльності шляхом оволодіння інноваційними методиками організації навчально-виховного середовища у класі, гуманістично - комунікативним стилем ділового контактування з учнями, батьками, колегами, адміністрацією;
 • Забезпечення учнів механізмами здобування знань, їх аналізом, вміннями практичного застосування;
 • Визначення пріоритету духовного розвитку особистості;
 • Орієнтація та демократичний стиль управління.
 • Виявлення, підтримка та розвиток індивідуальних здібностей та нахилів учнів молодшого шкільного віку;
 • Організація роботи педагогічного колективу на подальший розвиток та удосконалення здібностей учнів за напрямами та видами.

 

ПРОБЛЕМА ШКОЛИ НА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК: «Реалізація здібностей, схильностей, уподобань кожної дитини шляхом індивідуально-особистісного підходу під час організації навчально - виховного процесу»

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

Головне завдання: «Забезпечення безперервного навчально-виховного процесу в школі та охоплення всіх дітей шкільного віку навчанням»

Завдання за конкретними напрямками:

3. Навчально – виховна робота:

 • Підвищення результативності участі в предметних олімпіадах і конкурсах
 • Підтримка і педагогічний супровід відмінників та дітей з особливими здібностями
 • Виховна та соціальна робота
 • Забезпечення виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП
 • Створення і подальше зміцнення класних колективів
 • Виховання дітей у дусі любові до України, традицій українського народу
 • Запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового виховання.
 • Забезпечення повноцінної діяльність педагогічного лекторію для батьків або осіб, що їх заміняють.

 

Основні практичні завдання:

Класним керівникам 1-11 класів, вчителям - предметникам:

 • Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять.
 • Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.
 • На кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять.
 • У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини , встановлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх заміняють.
 • У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх. Викликати на раду профілактики.
 • Активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які їх заміняють.

Класним керівникам:

 • Проводити детальне ознайомлення зі станом домашніх умов учнів і при виявленні негативних явищ у родинах ставити їх на внутрішньошкільний облік.
 • Активніше залучати до співпраці батьківський комітет. Особливо використовувати допомогу батьків - спеціалістів правових органів у проведенні роботи з попередження порушення законів учнями.
 • Вести щоденники індивідуальних спостережень за такими дітьми і скласти план роботи з цією категорією дітей.
 • Продовжити правову освіту в школі.
 • Планувати профілактичні бесіди з попередження правопорушень.
 • Планувати класні масові заходи з правового напрямку.

 

4. Методична робота:

 • Продовжувати роботу над реалізацією проблеми школи « Реалізація здібностей, схильностей, уподобань кожної дитини шляхом індивідуально-особистісного підходу під час організації навчально - виховного процесу» через:
 • Дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 • Вивчення нормативних документів про школу; оволодіння: методичними і теоретичними основами відповідної області науки (за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; методикою викладання предметів; підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури.
 • Систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних матеріалів про зміст, форми і методи проведення уроків, факультативних і інших занять позакласної і позашкільної роботи, навчально-виховного процесу в цілому.
 • Вивчення і застосування на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів.
 • Вивчення й аналіз стану якості знань, умінь і практичних навичок учнів, рівня їхньої вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу.
 • Підготовка і проведення заходів, спрямованих на удосконалювання навчально-виховного процесу, підвищення освітнього рівня школярів, їхньої вихованості, надання практичної допомоги педагогам в оволодінні сучасними методами викладання і виховання; підвищення професійної майстерності і психолого-педагогічної підготовки вчителів.

 

Основні практичні завдання

 • Організувати роботу психолого-педагогічного семінару з метою підвищення ефективності психологічного супроводу навчально-виховного процесу
 • Розробити та впровадити рейтингову оцінку професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень, участь у олімпіадах тощо)
 • Психолого – педагогічні читання для учителів  - словесників «Етикетні особливості мови, педагогічна етика. Комунікавна діяльність учителя. Мова предмету.»
 • Продовжити оновлення методичної бази навчальних кабінетів.
 • Провести семінар – практикум для вчителів іноземної мови «Особливості навчання іноземних мов на початковому етапі. Використання ігор та ігрових методів. Роль позакласної роботи у вихованні інтересу до вивчення іноземної мови».
 • Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня.
 • Кожному методичному об'єднанню протягом навчального року забезпечити друкування статей вчителів

 

Господарська діяльність:

 • Складання та виконання загальношкільного плану оновлення матеріальної бази та ремонту навчальних кабінетів
 • Вжиття всіх необхідних заходів з забезпечення економного споживання енергоресурсів, переобладнання освітлення та встановлення у коридорах 2 та 3 поверхів економічних денних світильників.
 • Поповнення матеріальної бази для забезпечення комп'ютеризації усіх видів діяльності школи.
 • Капітальний ремонт фасаду школи, перекриття даху, заміна вікон.

 

Адміністративна діяльність:

Адекватна оцінка особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування